งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววทัญญุตา    ทิพย์เลิศ
1. นายกฤษณะ    แก้วเสถียร
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศิริยากร    ยางธิสาร
1. นางพรสินี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หะติง
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิภาดา    คณะพล
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัตนา    ถิถา
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรวรรณ    ขัติยวงศ์
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววริชญา    นรารัตน์
1. นางกาญจนา    คิง
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ศรีจำปา
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์    ลีคำงาม
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................