งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุรดา    ท่องพิมาย
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี    ฤทธิขันธ์
1. นายระวี    ศรีคำมุล
4
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัญญา    สิงห์พละ
1. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
4
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชารินา    พาลเหนือ
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
8
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวภาภรณ์    เหมะธุลิน
1. นายนฤดล    วาดเมือง
6
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศศิวิมล    กลยณี
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
6
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปนัดดา    แสงคุ้มภัย
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    จันทะรังสี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
10
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณญาดา    นนทะศรี
1. นางดวงใจ    งอยผาลา
9
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงประภัสสร    พันทู
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................