งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชาลิสา    ชะนะแสบง
2. นายธเนตพล    โสชาติ
3. นายเจริญชัย    ประกิ่ง
4. เด็กชายวรรณลภย์    สีจันทึก
5. เด็กชายพีระพัฒน์    วงค์ศรีดา
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
2. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนัฐวุฒิ    สุริบุตร
2. นางสาวสิริลักษณ์    จิตรจักร
3. นายเจษฎา    วรรณหอม
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สืบหา
5. นายพีรวัฒน์    สีศิลป์
1. นายคงเดช    ทิพวัน
2. นายสมเกียรติ    กันยาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................