งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรนลิน    ทะทำมัง
2. นางสาวนุจรี    บุตรดี
3. นางสาวบุษกร    ดาบพิมพ์ศรี
4. นางสาวณัฐฌัชชา    นาโควงศ์
5. นางสาวจิรภัทร    อ้วนอินทร์
6. นางสาวพิชชานันท์    สกุลทอง
7. นางสาวรจนพร    โสบุญ
8. นางสาวสุทธิดา    ศรีวงศ์
9. นางสาวถนอมวรรณ    พลอินสา
10. นางสาวมินตรา    วะชุม
11. นายเจษฎา    เข็มใคร
12. นายพงษ์ทวี    ข่าขันมาลี
13. นายฤทธิพร    ชะรูด
14. นายพฤหัส    วงศ์ศรีชา
15. นายอนุกูล    สอนสมนึก
16. นายพิทยา    ผิวงาม
1. นางพัชรี    วงศ์ลุน
2. นางสาวพิมจันทร์    อุ่นทะยา
3. นายวีระพงศ์    มนต์อินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................