งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัสวรรณ    ปุ้มประเสริฐ
2. นางสาวเนตรนภา    อินทะโคตร
3. นางสาวอาทิตยา    เชื้อจันทา
4. นางสาวไอยลัดดา    ลินโพธิ์ศาล
5. นางสาวกันธิชา    จันทร์คำแสง
6. นางสาวพัชรา    ยาทองไชย
1. นางนงค์รักษ์    เคนไชยวงศ์
2. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
3. นางสาวละมัย    เผ่ามณี
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนันทิดา    นิครหล่อน
2. นางสาวสานิตา    ยอจำปา
3. นางสาวณัฐฐิณีย์    ศรีคุณ
4. นางสาวอินทิมา    แสนมี
5. นางสาวปรียาภัทร    บุญทอน
6. นางสาวเมธาวี    ไชยจันทึก
7. นางสาวนิชนันท์    สิงห์โสด
8. นางสาวจาริยาพร    อรรคศรีวร
9. นางสาวสุชัญญา    ไชยวังราช
10. นางสาวพิยดา    ม่อมพะเนาว์
11. นายพรพิทักษ์    พรมเมือง
1. นายบดินทร์    นารถโคษา
2. นางมะลิวรรณ    หาญสุริย์
3. นางสาววันวิสา    กุลลินพล
4. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนภาภร    แดงงาม
2. นางสาวเบญจมาศ    มุงแสน
3. นางสาวณัฐธิดา    เสียงเลิศ
4. นางสาวนิตยา    ลำพูน
5. นางสาวอัจฉรา    ดวงเคน
6. นางสาวจันทร์สุดา    ตาริไชย
1. นางสาววสุนันท์    ทำนา
2. นางสาววีรญา    วรรณทอง
4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุตรพร    อิ่มบุญสุ
2. นางสาวศิรินภา    วงค์คำจันทร์
3. นางสาวธันยมัย    ทะชัยวงศ์
4. นางสาวทัศนีย์    ประกิ่ง
5. นางสาววรรณวิษา    แก้วมุกดา
6. นางสาวชลดา    ลามเพ็ญ
7. นางสาววราภรณ์    พรมหืด
8. นางสาวสาริณี    เทียวไทย
1. นางสาวณัฐริกา    อุปพงษ์
2. นางสาวรัฐตินันท์    โกษาแสง
3. นางสาววิมลจายา    ไขศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................