งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนิธิพร    ผาบแก้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุช    หงษ์ต้น
3. เด็กหญิงนภัสวรรรณ    จันทร์ไตร
4. เด็กหญิงจตุพร    อุปเท
5. เด็กหญิงศิริวิมล    พลเสนีย์
6. เด็กหญิงรัตน์ติกา    วิเศษศรี
7. เด็กหญิงปณิดา    ลาเลิศ
8. เด็กหญิงลักษิณา    สีเหลือง
1. นางสาวทัศนีย์    กลยนีย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงบุญยวันต์    บรรจงค์
2. เด็กหญิงณญาดา    เถาว์สอน
3. เด็กหญิงจิรนันณ์    ขันบรรจง
4. เด็กหญิงนันธิชา    บรรจงค์
5. เด็กหญิงปลายฝน    แสนบรรดิษฐ์
6. เด็กหญิงศุภร    หนึ่งคำมี
7. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    พิมพ์โพธิ์
1. นางสาววสุนันท์    ทำนา
2. นางสาววีรญา    วรรณทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................