งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพนิต    นามพิกุล
2. เด็กหญิงพรเพชร    สุขล้ำคณา
3. เด็กหญิงกชพร    นิภานันท์
4. เด็กชายเจษฏา    อินธิแสง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ยิ่งเจริญลาภ
6. เด็กหญิงอิงลดา    สิงห์ลา
7. เด็กหญิงณัฐสุดา    สกลพิทักษ์
8. เด็กหญิงธรรมิกา    มีสูงเนิน
9. เด็กหญิงปภาพินทร์    คำภูเงิน
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ฮามวาวแวว
1. นางธนตพร    พูนปริญญา
2. นางวีรวรรณ    ศรีนัครินทร์
3. นางสิริพรรณ    นามละคร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................