งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจตุพร    อุปเท
2. เด็กหญิงพรชิตา    วงค์นาตาล
3. เด็กหญิงอัจฉรา    โตมา
4. เด็กหญิงศิริวิมล    พลเสนีย์
5. เด็กชายมนตรี    ปิดฝ่าย
6. เด็กชายสุทธิชัย    หวั้นเส้ง
7. เด็กชายเจษฎา    ผูกพัน
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ชีแก้ว
1. นางสาวทัศนีย์    กลยนีย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศุภชัย    วงษ์โนนงิ้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    หลินภู
3. เด็กหญิงสหฤทัย    บุญนุเคราะห์
4. เด็กหญิงญานิศา    ทิพย์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี    บุญรังศรี
6. นางสาวกนกวรรณ    ศิริเวช
7. นายอุกกฤษฏ์    คำพรมมา
8. นายอภิรักษ์    เมืองศรี
9. เด็กชายธนากรณ์    เสียงล้ำ
10. เด็กชายก้องกาจ    สุตนา
1. นางพัชรี    วงศ์ลุน
2. นางสาวพิมจันทร์    อุ่นทะยา
3. นายวีระพงศ์    มนต์อินทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................