งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายทินภัทร    นันลา
2. เด็กหญิงพรพรรษา    นาคอก
3. เด็กหญิงสุนิษา    เม็ดอำมาตย์
4. เด็กชายชัยรัฐพล    พันธ์พรหม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุญลด
6. เด็กหญิงนภาพร    ภูห้องใส
7. เด็กชายรัตนพงษ์    สงตา
8. เด็กหญิงอริสา    เขียงกลาง
9. เด็กชายยุทธนา    พรุเพชรแก้ว
10. เด็กหญิงกัญญากร    วงศ์เตชะ
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ภูแข่งหมอก
12. เด็กชายกิตติพงษ์    นรบุตร
13. เด็กหญิงจารุวัลย์    จันทราชัย
14. เด็กหญิงสุจินดา    ดีด้วยชาติ
15. เด็กหญิงสุวนันท์    เขียงกลาง
16. เด็กชายธีธัช    ทิพย์สิงห์
17. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์    เยี่ยมฝั่ง
18. เด็กชายปฎิภาณ    ยาหอม
19. เด็กชายธีรพล    เทพวงค์
20. เด็กชายอภิวัฒน์    โชติแสง
21. นายบารมี    สังกฤษ
22. นายนนทนา    ทุมไชยา
23. นางสาวชลธิชา    เขื่อนสันเทียะ
24. เด็กหญิงพัชริดา    เพียสา
25. นายกฤษดา    พรกุณา
26. นางสาวนพรัตน์    สุลำนาจ
27. นางสาวเพชรลดา    จิตรัตนดาพร
28. นางสาวอารียา    ปาตู
29. นายุภูธเนตร    ชาวหมู่
30. นายอนุชิต    ศรีสุธรรม
31. นางสาวสุกัญญา    สิงห์พละ
32. นางสาวทิพย์วราภรณ์    สิงห์พละ
33. นายภักดี    ศักดิ์ติพัฒน์
34. นายภัทรพงษ์    ชีแพง
1. นายคงเดช    ทิพวัน
2. นางสาวทัศนีย์    กลยนีย์
3. นายนพนาถ    โททุมพล
4. นายนราชัย    อสุรินทร์
5. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
6. นางสาวมนต์เทียน    รักความซื่อ
7. นายสมเกียรติ    กันยาวงค์
8. นายอำพล    พิลาตัน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................