งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพรพิภพ    แพทย์ฤทธิ์
2. เด็กชายธนกฤต    ขันทีท้าว
1. นางสาวรัตนพันธ์    คณะเมือง
2. นางเบ็ญจวัลย์    คำภูษา
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฎวุติ    เพ็ชรนก
2. เด็กชายธนวัฒน์    นามจันโท
1. นางสาวพนารัตน์    ไตรธิเลน
2. นางสาวศิริจานันท์    ตุพิลา
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรภัทร    พลราชม
2. เด็กหญิงอรอินทร์    ติกขะปัญโญ
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นางรัชดาพร    สดใส
4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจุลเดช    แก้วคำแสน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์    สีคำ
1. นางสาวทัศณีย์    ตองตาสี
2. นางระรื่น    งอยจันทร์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................