งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมพิศา    วิโรจน์
2. นางสาวช่อผกา    พรหมพิทักษ์กุล
3. นางสาวรมิดา    โคตรพรหม
1. นางคันที    โสมชัย
2. นางพวงผกา    ภาวะบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิสา    แสนสุริวงค์
2. นางสาวญาสุมินทร์    พันธุออน
3. นางสาวสุณิสา    แสงวงศ์
1. นางสาวจิราวรรณ    สังขฤกษ์
2. นางศิริษา    แสนดวง
9
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววีรยา    ขันคำ
2. นางสาวอภิญญา    สุโพธิ์
3. นางสาวอัจฉราพร    เทวรัตน์
1. นางสาวกนกอร    บุษปะฤกษ์
2. นางสาวศญามล    เศรษฐาไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมวิไล    ศรีรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์    จันทร์ไตรรัตน์
3. นางสาวพัชรีญา    ทุมกิ่ง
1. นางสาวจุรารัตน์    อัครพิน
2. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
10
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนิภา    ไชยโคตร
2. นางสาวสุพรรษา    ปุ่งคำน้อย
3. นางสาววิชุดา    นนท์คำวงค์
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
12
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปิยนันท์    วระโงน
2. นางสาววนิดา    ชูทอง
3. นางสาวสุภาพร    คุตะโค
1. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
2. นางพิมลรัตน์    พุฒศรี
6
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอภิวันท์    ยศประสงค์
2. นายศิวพงศ์    ไชยโคตร
3. นายกิตติศักดิ์    จันทร์พิลา
1. นางกาญจนา    แสงพรมชารี
2. นายพุทธชาติ    แสงพรมชารี
13
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปรีชญา    รักษาฝั้น
2. นางสาวอรัญญา    วงศ์งาม
3. นางสาวสุชาดา    วรรณภูมิ
1. นางวรงค์นุช    ก้อนตาล
2. นางสมศิริ    วงษ์สุวรรณ
11
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกิตติพัฒน์    ดวงปากดี
2. นางสาวประภัสรา    หาญชัย
3. นางสาวอันวา    กัลยาพงษ์
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
2. นางสาวอาริสา    สุวรรณมาโจ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสายฟ้า    บุญสมศรี
2. นางสาวนนทิยา    คำภานิล
3. นางสาวอนุสรณ์    บุระเนตร
1. นางวรลักษณ์    ตรงวัฒนาวุฒิ
2. นางวิริยะ    สารทอง
4
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกศรินทร์    อุปรี
2. นางสาวปิยะดา    แถมสมดี
3. นางสาวพิมลวรรณ    แสนหูม
1. นางจันทนา    ผ่านสำแดง
2. ส.ต.อ.เชิญชาติ    บุระเนตร
5
12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภูมินทร์    ยลพันธ์
2. นางสาวปัทมวรรณ    อุ่นจางวาง
3. นางสาวสุภาพร    อภัยพักต์
1. นางจำลอง    คนชุม
2. นางสาวละอองดาว    นันวิสุ
8
13 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพลอยชมพู    ขันบรรจง
2. นายธนานันท์    งอยปัดพันธ์
3. นางสาวจุฑามณี    ปาปะโก
1. นางศิริพร    พรหมประศรี
2. นางสาวเสาวภา    ผาพองยุน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................