งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนิธิ    พรหมเทศ
2. เด็กหญิงชุติมา    ปัญจะ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุริยะศรี
1. นางสาวชลลดา    จักรุวงษ์
2. นางสาวประภากร    นีละวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโยษิตรา    หมื่นราช
2. เด็กหญิงอรอนงค์    บุตรโคษา
3. เด็กหญิงอรอุมารินทร์    หล้าพรหม
1. นางสาวจิราวรรณ    สังขฤกษ์
2. นางศิริษา    แสนดวง
5
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรินลดา    อุตราศรี
2. เด็กหญิงวนิดา    วิระศรี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    อังคณิต
1. นางสาวจุรารัตน์    อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์    พรมประศรี
7
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อำภาวงศ์
2. เด็กหญิงดวงทิพย์    ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชนิภา    พึ่งสมยา
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
9
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฐานิดา    ศิริชัย
2. เด็กหญิงนริศรา    รูวิชิตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    วระคุณ
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีมันตะ
2. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
6
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวนิชา    หรเพลิด
2. เด็กหญิงอภิญญา    ไก่สะแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ตีรถะ
1. นางกาญจนา    แสงพรมชารี
2. นายพุทธชาติ    แสงพรมชารี
7
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    บูรณะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ถานทองดี
3. เด็กหญิงอชิรญา    ศิลคุ้ม
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
2. นายอนุวัฒน์    เนตรวงศ์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปาริฉัตร    โมครัตน์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วะชุม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ฟองอ่อน
1. นางสุจิตรา    อันแสน
2. นางสุภิชญาภัค    พรหมเกษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิวญา    สุพรรณวรรษ
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    ภาษี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ชุมปัญญา
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
2. ส.ต.อ.เชิญชาติ    บุระเนตร
4
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใยปางแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    รันชิตโคตร
3. เด็กหญิงบุณยนุช    ระเวกโฉม
1. นางจำลอง    คนชุม
2. นางสาวละอองดาว    นันวิสุ
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................