งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนิธิ    พรหมเทศ
2. เด็กหญิงชุติมา    ปัญจะ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุริยะศรี
1. นางสาวชลลดา    จักรุวงษ์
2. นางสาวประภากร    นีละวงศ์
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโยษิตรา    หมื่นราช
2. เด็กหญิงอรอนงค์    บุตรโคษา
3. เด็กหญิงอรอุมารินทร์    หล้าพรหม
1. นางสาวจิราวรรณ    สังขฤกษ์
2. นางศิริษา    แสนดวง
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรินลดา    อุตราศรี
2. เด็กหญิงวนิดา    วิระศรี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    อังคณิต
1. นางสาวจุรารัตน์    อัครพิน
2. นางสาวทรรศนันทน์    พรมประศรี
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อำภาวงศ์
2. เด็กหญิงดวงทิพย์    ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชนิภา    พึ่งสมยา
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
2. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฐานิดา    ศิริชัย
2. เด็กหญิงนริศรา    รูวิชิตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    วระคุณ
1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีมันตะ
2. นางสาวพนิดา    ยาทองไชย
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวนิชา    หรเพลิด
2. เด็กหญิงอภิญญา    ไก่สะแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ตีรถะ
1. นางกาญจนา    แสงพรมชารี
2. นายพุทธชาติ    แสงพรมชารี
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    บูรณะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ถานทองดี
3. เด็กหญิงอชิรญา    ศิลคุ้ม
1. นางนันทนา    ลีลาชัย
2. นายอนุวัฒน์    เนตรวงศ์
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปาริฉัตร    โมครัตน์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วะชุม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ฟองอ่อน
1. นางสุจิตรา    อันแสน
2. นางสุภิชญาภัค    พรหมเกษ
9 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิวญา    สุพรรณวรรษ
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    ภาษี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ชุมปัญญา
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
2. ส.ต.อ.เชิญชาติ    บุระเนตร
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใยปางแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    รันชิตโคตร
3. เด็กหญิงบุณยนุช    ระเวกโฉม
1. นางจำลอง    คนชุม
2. นางสาวละอองดาว    นันวิสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................