งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศิวะกร    ทิพม่อม
2. นางสาวกมลวรรณ    เสนาลา
3. นางสาวปรียา    ละฎาพันธุ์
4. นางสาวประวีณา    คงอุดม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุญลด
1. นางสาวจีราวรรณ    ไชยมงค์
2. นายนพนาถ    โททุมพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโบนัส    มนต์อิ่น
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    สร้อยมาลัย
3. เด็กหญิงศศิตา    แป้นโคตร
4. เด็กหญิงโสรยา    วงค์บาตร
5. เด็กหญิงมรุตา    อุดมศิลป์
1. นายชานุ    สิงหกันต์
2. นางสาวรัศมี    ศรีกระทุม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................