งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนันทกานต์    ขันทะชา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เอียดแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร    ศักดิ์ศรีวัน
4. เด็กชายปิยะวัฒน์    เนติ
5. เด็กชายภูวิภัทร    เติมพันธุ์
6. เด็กชายสรวิศ    วรรณรี
7. เด็กชายยิ่งศักดิ์สิทธิ์    เสงี่ยมวัฒนะ
8. เด็กชายรชานนท์    ธิติมูล
1. นายนัฐพล    นามวงค์เนาว์
2. นายสถาพร    เดชโฮม
3. นายอลงกรณ์    ดำรงไทย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภัทรพงษ์    โพธิ์แสวง
2. เด็กชายวีระชัย    แก้วคนตรง
3. เด็กชายอนุลักษณ์    จันสีรัตน์
4. เด็กชายศุภกฤต    โพธิ์ชราแสง
5. เด็กชายต้นตะวัน    แสบงบาล
6. เด็กชายยุทธพล    แก้วไพดอน
7. เด็กชายนนทกานต์    คำทวี
8. เด็กชายภูริภัทร    มาลาวงศ์
1. นายนพนาถ    โททุมพล
2. นายอิทธิเดช    ปราศัยงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเจษฎา    ทับทิม
2. เด็กชายพิทักษ์    โพธิ์สวัสดิ์
3. เด็กชายรัสเซีย    ฉายทองคำ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    วันทองสุข
5. เด็กชายพลวิทย์    อาวะสาน
6. เด็กชายวรัญญู    นาลาดทา
7. เด็กชายสิทธิเดช    มณีรัตน์
8. เด็กชายวรายุทธ    คำพิระ
1. นายพิศาล    โมรา
2. นายอนุวัฒน์    เนตรวงศ์
4
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ก้อนแพง
2. เด็กชายพสิษฐ์    ทองเย็น
3. เด็กชายพงษ์ธร    ภูทองเงิน
4. เด็กชายปกรณ์    ชมภูหลง
5. เด็กชายวีรพล    ศรีมุกดา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    หาญนอก
7. เด็กชายเทอดพงษ์    การุญ
8. เด็กชายพิชิต    บุญตาท้าว
1. นายจำนงค์    ประสานวงค์
2. นายนิยม    สมบัติดี
3. นายประกาศิต    สีแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................