งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชรีญา    อดทน
2. นางสาวอมิตตา    หาญยงค์
3. นายภูธเนศ    คึมยะราช
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์    จันทร์สว่าง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายไตรภพ    พรหมโคตร
2. นายรัตนศักดิ์    แสนรังค์
3. นายทักษิณ    ราชบุรี
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นายยุรนันท์    แสนสามารถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเสกสรรค์    มุงวงษา
2. นายศรรวริศ    แท้ไธสงค์
3. นายอดิศร    ประกิ่ง
1. นายยุทธพล    ฤาชา
2. นายสมศักดิ์    งอยแพง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................