งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายทิชากร    คันทะนาด
2. เด็กชายอมรเทพ    แสงพรมชารี
3. เด็กชายสราวุธ    เครือตาแก้ว
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์    จันทร์สว่าง
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศุภชัย    ขันติยู
2. เด็กชายชินพัฒน์    โพสาวัง
3. เด็กชายอลงกรณ์    ตระกูลมา
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นายยุรนันท์    แสนสามารถ
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศุกรีนนท์    นนธิจันทร์
2. นายเสกสิทธิ์    สุวรรณหงษ์
3. เด็กชายอฤทธิ์    พฤกษ์จันทร์
1. นายภัทรวีร์    แก้วแสงใส
2. นายยุทธพล    ฤาชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................