งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจิรวัฒน์    แก้วก่า
1. นายกฤษณะ    แก้วเสถียร
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุขสันต์    พ่อสิงห์
1. นายอภิชาติ    พิมพิสาร
3 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกฤติกา    พรมเสนสา
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศิรวิทย์    ผันพลี
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรวุธ    งอยภูธร
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพิทยา    บุญผล
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทินภัทร    ทิพชาติ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโยธิน    ภาวะนิช
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
9 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธิดารัตน์    ว่ามป้อม
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................