งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวัทธิกร    งามสิทธ์
1. นางอรัญญา    แสงสิริวิชโย
4
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศิรวุฒิ    นนท์คำวงค์
1. นายระวี    ศรีคำมุล
5
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอัจฉริยพงษ์    นาโควงศ์
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุริยัณห์    ขันธรรม
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวัฒชรินทร์    อินทร์อุเทน
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
6
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรุ่งคุณ    วังสินารา
1. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูวนัย    วดีศิริศักดิ์
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................