งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุรัตนา    ฮมแสน
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
4
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิษา    กงพาน
1. นางพรสินี    ศรีคำมุล
6
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรนภา    ธนะโท
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิภาดา    คณะพล
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
7
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัตนา    ถิถา
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยานุมาศ    จูมศรีสิงห์
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
8
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐสุดา    ฆารพล
1. นายนฤดล    วาดเมือง
4
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวคณิศรา    ลันต์
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
8
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์    ลีคำงาม
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพลอยชมพู    ขันบรรจง
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................