งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฟาตูมาตา    เนเบ้
1. นางอรัญญา    แสงสิริวิชโย
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศศิฉาย    ลีนาลาด
1. นางสุดารัตน์    สารวัน
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัญญา    สิงห์พละ
1. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
5 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภัคจิรา    บุระเนตร
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณณิกา    สุสวดโม้
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    อุ่นพิมพ์
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนงคราญ    บุตรโค
1. นางอรอนงค์    จามน้อยพรหม
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมพ์อัปสร    ใบแสน
1. นางมาริษา    เศียรกระโทก
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีกาลัง
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................