งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายรัฐนันท์    วรดี
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสหรัฐ    ใยพัน
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
4
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรวุธ    งอยภูธร
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6
4 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสมกานต์    ศรีชัย
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
5
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทินภัทร    ทิพชาติ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโยธิน    ภาวะนิช
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................