งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภควดี    พิมพรภิรมย์
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณิชกมล    คำเพชรดี
1. นายระวี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเหมือนฝัน    จักรเครือ
1. นายก่อฤทธิ์    มีทองเหลา
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยลดา    ภิรมย์วัชระภานนท์
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปิยะมาศ    เชื้อบริบูรณ์
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวัรัชนีกร    นนต์สุข
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
7 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศิลาณ๊    ศรีบุรัม
1. นายพิศไธว    วงศ์กาฬสินธุ์
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนิภาพร    พระฮึด
1. นางกาญจนา    คิง
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธนัชพร    นครเขตร์
1. นายวิทยา    บุตรดาวงษ์
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมลภรณ์    ลีคำงาม
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวดารุณี    ศรีสุทัศน์
1. นายอรรถพล    พิมพา
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธารชิณี    ขาวสุวรรณ
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกสิญาภรณ์    ใจห้าว
1. นายภาสกร    ยะไชยศรี
14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรุ่งฤดี    ศรีฤทธิ์
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกรรณิภา    นามวงศ์ชัย
1. นายสมเกียรติ    สมรฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................