งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหง้าน้อย
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเอมอร    แป้นโคตร
1. นางพรสินี    ศรีคำมุล
8
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิลาสินี    แก้วศรีสม
1. นายก่อฤทธิ์    มีทองเหลา
4
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปิยะนันท์    กันธุ
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
12
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทิพย์วราภรณ์    สิงห์พละ
1. นายนิตินัย    พลอยวิเลิศ
7
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุกานดา    แสงวงค์
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสวิตตา    สิงห์โคตร
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา    แน่นวงค์
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
13
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    โพยพา
1. นายนฤดล    วาดเมือง
9
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สุสวดโม้
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
4
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปวีณา    อุ่นพิมพ์
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
10
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุวรรณนี    นุ่มนก
1. นายอรรถพล    พิมพา
4
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชมพูนุช    บุรีแสง
1. นายธนะศักดิ์    ขอบไชยแสง
15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุจินทรา    บุญต่าย
1. นายมนตรี    ว่องไว
11
16 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพชรเลิศ
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................