งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปรัชญา    กิณเรศ
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
6
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุขสันต์    พ่อสิงห์
1. นายระวี    ศรีคำมุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเสฎฐวุฒิ    วงค์บุราณ
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
7
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพงษ์เกษม    โพธิ์นะ
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
9
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสมหมาย    มะอินทร์
1. นางสาวพะชิราภรณ์    รูวันมอม
4
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสหรัฐ    ใยพัน
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
9
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรวุธ    งอยภูธร
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
5
8 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกรกต    เพียลาดไหล
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
11
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทินภัทร    ทิพขาติ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเอกพันธ์    บาลวงค์ษา
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสิริวัฒน์    จอมสีวัน
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................