งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปรัชญา    กิณเรศ
1. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุขสันต์    พ่อสิงห์
1. นายระวี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเสฎฐวุฒิ    วงค์บุราณ
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพงษ์เกษม    โพธิ์นะ
1. นายจักรกฤช    จันทรวีระกุล
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสมหมาย    มะอินทร์
1. นางสาวพะชิราภรณ์    รูวันมอม
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสหรัฐ    ใยพัน
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรวุธ    งอยภูธร
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
8 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกรกต    เพียลาดไหล
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทินภัทร    ทิพขาติ
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเอกพันธ์    บาลวงค์ษา
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสิริวัฒน์    จอมสีวัน
1. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................