งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 138
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภราดล    สมผล
1. นางอรัญญา    แสงสิริวิชโย
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอนุชา    ผาใต้
1. นายระวี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุภิตคุณ    เจ้านาม
1. นางสาวพะชิราภรณ์    รูวันมอม
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเพทาย    นาพรหม
1. นางสาวนิตยา    ปัสสาวะโก
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุริยัณห์    ขันธรรม
1. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
6 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีรเดช    จันทรังษี
1. นางสาวพรนภัส    แก้วบุดดา
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรุ่งคุณ    วังสินารา
1. นายประเสริฐ    แสงสิริวิชโย
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอนรรฆ    นามเสาร์
1. นางคุณัญญา    พาชอบ
9 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพีรภัทร    เมฆวัน
1. นายอรรถพล    พิมพา
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชิตณรงค์    มนอยู่พะเนาว์
1. นางดวงใจ    งอยผาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................