งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ยาสาชัย
2. เด็กชายสุริยัณห์    ขันธรรม
3. นางสาวเพ็ญนภา    พังแสงสุ
4. นางสาวรัตนา    ถิถา
5. นายพัชรพล    เสาว์มนตรี
6. นางสาวรัตฐิญา    โคตรวงศ์
7. นายดนตรี    ม่อมพะเนาว์
8. นายพัทธพล    รอตอุตม์
9. นายสิทธิชัย    พวาศิริ
10. นายธงชัย    อุ่มจันทร์สา
11. นายปฏิภาร    เภาโพธิ์
12. นางสาวนภาพร    คำสงค์
13. นางสาวรัชนีกร    นนต์สุข
14. นายบุญญารัตน์    ศูนย์ศร
15. นายศุภนัฐ    แซ่ลิ้ม
16. นายบัณฑิต    เที่ยงจันทึก
17. นายอนุวัฒน์    ออวิสัย
18. เด็กชายปิยะวัฒน์    น้อยนาง
19. นายเฉลิมเกียรติ    พังแสงสุ
20. นายภูธเนศ    วงศ์เตซะ
21. นายปริญญา    คำสงค์
22. นางสาวอลิชา    สายมาลัย
23. นางสาวอุมาพร    เคนคำพันธ์
24. นางสาวอรัญญา    วันนาพ่อ
25. นางสาวชุติมา    ภูมีช่อ
26. นางสาวสุวนันท์    เพียลาดไหล
27. นางสาวศศิวัณย์    ทองสุวรรณ
28. นางสาวดวงพร    มีผล
29. นายพงษ์เลิศ    พรหมโคตร
30. นางสาวพรนภา    จันทรังษี
31. นางสาวปริชาติ    สงดี
32. นางสาวจิรดา    พรมมา
1. นายกฤษฎา    ศรีพานิชย์
2. นายบดินทร์    นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
4. นางมะลิวรรณ    หาญสุริย์
5. นางสาววันวิสา    กุลลินพล
6. นางวิภารัตน์    คู่คิด
7. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
8. นายเจษฎา    งอยจันทร์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................