งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปรเมศวร์    หาญจำปา
2. เด็กชายปัณณวิทย์    จันทเสนา
3. นายรณกฤต    ตันติวิไล
4. นายธัญพิสิษฐ์    สุจริต
5. นายณัฐวุฒิ    พุ่มโพธิ์ทอง
6. เด็กชายฐิติวัฒน์    ฮ่มป่า
7. นายเลิศลักษณ์    วรรณชัย
8. นายจิรันธนิน    มูลแอด
9. นายวัชรพล    วงศ์สาพาน
10. นายจิรายุ    คำทะเนตร
11. นายวโรตน์    แก้วบุตรดี
12. นายธนทัต    คำพันธ์
13. นางสาวณัฐธิดา    เอื้ออารีย์กุล
14. เด็กหญิงณัฐชา    โฮมวงศ์
15. เด็กชายปฏิภาณ    บุณคุ้ม
16. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหง้าน้อย
17. นางสาวกรณิศ    เทือกเพีย
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ครุฑตำคำ
19. นางสาววริศา    จันทร์ศิริ
20. นางสาววลีรัตน์    งอยแพง
21. นางสาวจุลเกศ    เทศรุ่งเรือง
22. นางสาวนีระนุช    วรชินา
23. นางสาวเมธิณี    ศรีวิไล
24. นางสาวพรรณ    กัลยา
25. นางสาวนภเกตน์    โคตรชุม
26. นางสาวณัฐกฤตา    ศรีสมสู
27. เด็กหญิงณัฐสุดา    หลักชัย
28. นางสาวดุสิตา    เภาวังค์
29. นางสาวอาริษา    พรมราช
30. นางสาวชนิดา    ชนะเกียรติไพศาล
31. นางสาวกรกนก    ดวงกุลสา
32. นางสาวชุติมา    สิงห์แจ่ม
33. นางสาวณัฐชญา    สิทธิวงษ์
34. นางสาวนิยะดา    จิตรเที่ยง
35. นางสาววราลักษณ์    แสนปุชุม
36. นางสาวดุจดาว    เถาว์กลาง
1. นายกฤษณะ    แก้วเสถียร
2. นายประจักษ์    อุ่นใจ
3. นางวิลัยภรณ์    บุณโยทยาน
4. นายเกษมเพชร    จูมสีสิงห์
5. นางสาวเบญจมาภรณ์    คำจุมพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................