งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวุฒิกร    พูนปริญญา
2. นายกานต์ชนก    ธีระอกนิษฐ์
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายวันเฉลิม    โสตะวงค์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมาริสา    สุวรรณ
2. นางสาวพรพิมล    พลราชม
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายประโยชน์    แก้วชมพู
2. นายขจรศักดิ์    วงค์จันทะ
1. นางดวงสุวรรณ    ลาแสดง
2. นายเจนณรงค์    ทิพย์สุวรรณ
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายไตรภพ    บีลี
2. นายนิติกร    ถึงคำภู
1. นายนิกร    โสรินทร์
2. นางสาวไอลดา    สิงหนสาย
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจีรนันท์    จันทร์มาตย์
2. นางสาวไอริณ    อุตโม
1. นางนภาพร    พรมประศรี
2. นายเมฆินทร์    พรมประศรี
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกมล    ธรรมโชติ
2. นางสาวอาทิตยา    ดีขะมาตย์
1. นายวิทวัส    ศิริจันทพันธ์
2. นายอธิภัทร    มีชัย
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณิชารีย์    ไกรสรแสน
2. นายวรินธร    ศรีจันทร์
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวทัญญู    นำสุย
2. นางสาวกรองกาญจน์    ชมชายผล
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นางสาวประภัสศร    เวฬุวะนารักษ์
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศุภขัย    แซ่ฉิน
2. นางสาวไอลดา    เปาวะนา
1. นายธนัช    แซ่หลิ่ว
2. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
10 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทัศนัย    คำแสนราช
2. นายอดิศักดิ์    ศรีหารักษา
1. นายจิระ    ราชโยธา
2. นางสาวิตรี    ท่อนทอง
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนพรัตน    สมบัติ
2. นายไตรภพ    พาลีรักษ์
1. นายภัทรวีร์    แก้วแสงใส
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ    ไชยะอ้วน
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิราพร    กิติพัฒน์มนตรี
2. นางสาววราภรณ์    เรือระดา
1. นายทรงวุฒิ    ยลถนอม
2. นายศราวุธ    แจ้งสุข
13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอดิเทพ    เหลาแตว
2. นายวิวัฒน์    ตังวิวัฒนาธร
1. นายถาวร    เหลือผล
2. นางสุพราว    หาญมนตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................