งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจตุพล    ลาคำ
2. นางสาวเนตรนภา    จูมสีสิงห์
3. นายพัสสน    ไผ่ตาแก้ว
4. นางสาววิรดา    ดากาวงค์
5. นายอรรถพล    มะลิทอง
6. นายศักดิ์สิทธิ์    โสภาจร
7. นายสหัสวรรษ    ศรีจันทร์แก้ว
8. นางสาวสุพัตรา    โพธิ์ศรีลา
9. นางสาวธนัชชา    บุญญานันต์
10. เด็กหญิงฐิติมา    ชวดกลางลา
11. นางสาวเกวลิน    นนสะเกต
12. นางสาวรุ่งตะวัน    ทวายตาคำ
13. นายปัณณวัตร    ทานาลาด
14. นายดุชกาล    จันทรังษี
15. นางสาวษมาพร    ทิพย์บุรี
16. เด็กหญิงธนารีย์    น้อยแสงศรี
17. นายนันทวุฒิ    ตันมูล
18. เด็กชายภคดิฐ    พิมเสน
19. นายสมภพ    วงศ์เตชะ
20. นายนนทวัฒน์    มันตะ
21. นางสาวปภัสรา    คำสงค์
1. นายกฤษฎา    ศรีพานิชย์
2. นายบดินทร์    นารถโคษา
3. นางมะลิวรรณ    หาญสุริย์
4. นางสาววันวิสา    กุลลินพล
5. นางวิภารัตน์    คู่คิด
6. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................