งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอานนท์    นาริเพ็ง
2. นายณภัทร    ร่วมสุข
3. นายณัฐพงษ์    หล่อนสิ่ว
4. นายธนวัฒน์    วงศ์เครือศร
5. นายจักพงษ์    เทศงามถ้วน
6. นางสาวอรพรรณ    แสงทองดี
7. นางสาวพิมพ์ประกาย    วงศ์วรรณศรี
8. เด็กชายจักรพันธ์    สดกลาง
9. นายธนวัฒน์    วัชรชัยตระกูล
10. เด็กชายชุมพล    ชินบุตร
11. เด็กชายรุ่งอรุณ    แก้วมะ
12. นางสาวณิชกมล    คำเพชรดี
13. นางสาวสุนิษา    กงพาน
14. เด็กชายพีระยุทธ    แก้วมะ
15. เด็กชายวรวุฒิ    แก้วมะ
1. นางพรสินี    ศรีคำมุล
2. นายระวี    ศรีคำมุล
3. นางสุดารัตน์    สารวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................