งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัตติญา    ผาด่านแก้ว
2. นางสาวสใบพร    วิดีสา
3. นายธนากร    แสงวงค์
1. นางรุ่งทิพย์    วิเศษ
2. นางเนตรนภา    อินธิแสน
2 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเอมอร    พรมไพศล
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อุดมเดช
3. นางสาวณัฐริกา    เกาะกัณหา
1. นางมิตรทญา    เลณะสวัสดิ์
2. นางรัตนากรณ์    รักษา
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายไตรภพ    บุญจอง
2. นางสาวอรอิริยา    แย้มศรวล
3. นางสาวกานดา    เถาว์ชาลี
1. นางสาวจุฑารัตน์    พรหมหากุล
2. นางสาวน้ำฝน    หตะเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................