งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายปุณย์พิภพ    กัลป์ยาณธีร์
2. เด็กชายคณวัฒน์    ศิริวรรณโชติ
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายธีรพันธุ์    จันทบุตร
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรภัทร    วันนาพ่อ
2. เด็กหญิงอาทิติยา    คุณพระเมตตา
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนากร    ชมภูบุตร
2. เด็กชายพงศธร    แก้วดี
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์    มอมุงคุณ
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเจษฎากร    ป่ามะไพร
2. เด็กชายกีรติ    แก้วบุดดี
1. นายธนัช    แซ่หลิ่ว
2. นายรอบรู้    ด่างเกษี
5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวีรภาพ    พาพรมลิก
2. เด็กชายธนดล    ใจเป็น
1. นายอนุสรณ์    จันทร์คามคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................