งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนพชัย    แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงจอมเกล้า    ภูติยา
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายธีรพันธุ์    จันทบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูมิภัทร    บุตรดี
2. เด็กหญิงนภสรณ์    สมสายผล
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปัทมพร    ศิรินัย
2. นางสาวชุติมา    สีแสง
1. นายนราชัย    อสุรินทร์
4
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรชฏ    บริบูรณ์
2. เด็กชายธนธรณ์    วงศ์สิงห์
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
9
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศุภกานต์    คำชมภู
2. เด็กหญิงธนพร    เจริญกิจวิบูรณ์
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา    มณีเนตร
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    บุญมา
2. เด็กชายพงศกร    พรมลา
1. นางสาวภาวิณี    เพ็งธรรม
5
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฐิติมา    พรมอุดม
2. เด็กหญิงอภิยดา    เรืองสวัสดิ์
1. นายธนัช    แซ่หลิ่ว
2. นายเดชอุดม    ไชยวงศ์คต
6
8 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนภัสสร    หลอดเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    คำจวง
1. นายจิระ    ราชโยธา
2. นางสาวิตรี    ท่อนทอง
8
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ฮาดคะดี
2. เด็กหญิงศิริกาญดา    โพธิแสนหลี
1. นายสมศักดิ์    งอยแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ    ไชยะอ้วน
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................