งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (สพม.27)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถตรวจสอบรายการแข่งขันต่างๆก่อนโอนข้อมูลไประดับภาค
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น.
หากจะปรับแก้ไขตรงไหน โทร 0883216522

ลิงค์เว็บแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก

สามารถปริ้นเกียรติบัตรได้แล้ว


ขอขอบคุณ

 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
นายศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
นายอุดมศักดิ์   พรมพิลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร
นายภูษิต  สอนสนาม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
นางสมสมัย อ่อนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
นายพงศกร โสรถาวร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
นางสาวธาริณี  มลารวม  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.27
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.27
นายทองพลู ศิริโท  ศึกษานิเทศก์ สพม.27

นางสาวศุภนัส เสาศิริ  เลขานุการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.27
นายสมเด็จ  ศรีใส  หัวหน้าทีมประมวลผลกลาง
นางจุลจิรา  ทาสระคู  Center
นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์  Admin
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง Admin โซน 2 
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ทีมงานประมวลผลกลาง คณะกรรมการทุกท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สถานที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคาร


ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
หากขาดตกบกพร่องประการใด ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
  • 1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
  • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
  • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
  • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
  • 20-22 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาคเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆดังนี้
- รายการยุวบรรณารักษ์  ม.ต้น และม.ปลาย เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นใต้ถุนอาคารศรีภูมิ ช่วงกลาง
- รายการโครงงานอาชีพ ให้เตรียมโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง

- โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ โรงเรียนเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆในการนำเสนอมาเอง แข่งวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ขับร้องเพลงสากล หญิง ม.ต้น และม.ปลาย เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 - 13.00 น. 
เรียนเชิญ ผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 62 ปี (อาคารโดมอเนกประสงค์)
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
แข่งขันทักษะวิชาการ

โหลดคำสั่ง โหลดคำสั่งเพิ่ม
 
รายการใดที่ตัดสินผลการแข่งขันหลัง 18.00 น. ของทุกวัน
จะประกาศผล 10.00 น. ของวันถัดไป


 
สามารถปริ้นบัตรการแข่งขันได้แล้วครับ

แจ้งลำดับการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
โหลดลำดับการแข่งขัน

กิจกรรมเรียนรวมที่ไม่มีคำสั่งกรรมการ จะใช้กรรมการร่วมกับนักเรียนปกติในกิจกรรมนั้นๆ

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ
10.โครงงานประเภททดลอง ม.ปลาย
ส่งรูปเล่มจำนวน  9  เล่ม
รายงานตัวภายใน 09.00 น.
11. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “เทคโนโลยีกับสังคมไทย”
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “THAILAND 4.0”
12.การวาดภาพระบายสี
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 10”
- ระดับชั้น ม.4-ม.เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “สีสันแห่งจินตนาการ”
13. การเขียนภาพไทยประเพณี
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท้องถิ่นของเรา”
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ประเพณีไทย”
14. การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “การละเล่นไทย”
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “วิถีไทย”
15. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย”
16.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “นวัตกรรมสร้างชาติ”
- ระดับชั้น ม.1-ม.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “THAILAND 4.0”
17.การแข่งขันประติมากรรม
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “สัตว์ป่าของไทย”
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9”
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
สเปคคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 1  

   9.1 Software ที่ลงไว้ในเครื่อง ประกอบด้วย Windows 10 , Macromedia Dreamweaver cs5, Photoshop CS5, Macromedia Flash cs5, Microsoft Office 2013, Font standard 
        Processor:                         Intel(R) Pentium CPU G3250 @ 3.20 GHz 3.20 GHz
        Installed memory (RAM):         4.00 GB (3.87 GB usable)
        System type:                         64-bit Operating System x64 based processor
        Pen and Touch:                     No Pen or Touch Input is available for this Display
   9.2 สเปคคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 2  
   Software ที่ลงไว้ในเครื่อง ประกอบด้วย Windows 10 , Macromedia Dreamweaver cs6, Photoshop CS6, Macromedia Flash cs6, Microsoft Office 2013, Font standard 
        Processor:                        Intel(R) Pentium CPU G3250 @ 3.20 GHz 3.20 GHz
        Installed memory (RAM):         4.00 GB (3.87 GB usable)
        System type:                         64-bit Operating System x64 based processor
        Pen and Touch:                     No Pen or Touch Input is available for this Display
   9.3 สเปคคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
   Software ที่ลงไว้ในเครื่อง ประกอบด้วย Windows 10 , Macromedia Dreamweaver cs6, Photoshop CS6, Macromedia Flash cs6, Microsoft Office 2013, Font standard 
        Processor:                        Intel(R) Pentium CPU G3250 @ 3.20 GHz 3.20 GHz
        Installed memory (RAM):         4.00 GB (3.87 GB usable)
        System type:                         64-bit Operating System x64 based processor
        Pen and Touch:                     No Pen or Touch Input is available for this Display
   9.4 สเปคคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 4  (แข่ง GSP คณิตศาสตร์)
   Software ที่ลงไว้ในเครื่อง ประกอบด้วย Windows 7 , Macromedia Dreamweaver cs6, Photoshop CS6, Macromedia Flash cs6, Microsoft Office 2010, Font standard
        Processor:                        Intel(R) Pentium CPU G2030 @ 3.00 GHz 3.00 GHz
        Installed memory (RAM):         4.00 GB (3.69 GB usable)
        System type:                         64-bit Operating System x64 based processor
        Pen and Touch:                     No Pen or Touch Input is available for this Display
        หมายเหตุ : หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากนี้ ให้โรงเรียนเตรียมไฟล์ติดตั้งของโปรแกรมนั้นมาด้วย อนุญาตให้ติดตั้งได้เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐาน ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟล์งาน หรือ ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ตัวอย่างเว็บไซต์
2. ไม่อนุญาตให้นำข้อมูล เครื่องมือใด ๆ เข้าสนามแข่งขัน
3. ขณะที่ดำเนินการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
4. เมื่อพบว่าผู้ใดมีการทุจริตหรือกระทำการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่มีหัวอ่าน CD-ROM
ฉะนั้น ให้เตรียมโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมลงในแฟลชไดร์ฟ (USB) และ ใส่แผ่น CD เท่านั้น
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
1.กิจกรรม GSP  ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ใช้เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
2. กิจกรรมโครงงานทดลอง ม.ต้น 
   2.1 ส่งรูปเล่ม จำนวน  7  เล่ม
   2.2 ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.
   2.3 เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และเวลาตอบคำถาม 5 นาที
3. เอกสารการเปลี่ยนตัว โหลดเอกสารการเปลี่ยนตัว Doc5
4. กิจกรรม Science Show ระดับ ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 8 เล่ม
5. กิจกรรมประกวดแปรรูปอาหาร  ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
   5.1 กำหนดเวลาการแข่งขันสาธิต 1.30 น. เริ่ม 09.00 - 10.30 น.
   5.2 นำเสนอข้อมูล 5 นาที
   5.3 ส่งรายงานในวันลงทะเบียน จำนวน  5 ชุด พร้อม cd 1 ชุด
   5.4 โรงเรียนจัดเตรียมโต๊ะอุปกรณ์ในการแข่งขันเอง
6. กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ม.ต้น และปลาย (หัวข้อเดียวกัน)
   6.1 กตัญญุตาพาเจริญ
   6.2 พอเพียงเพราะเพียงพอ
   6.3 อรุณรุ่งแห่งความหวัง
7. กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
   7.1 ม.ต้น  โคลงโลกนิติ  บทที่ใช้อ่านทำนองเสนาะใช้บทอาขยานหลักของ ม.ต้น 6 บท
   7.2 ม.ปลาย  อิเหนา  บทที่ใช้อ่านทำนองเสนาะใช้บทจากวรรณคดี เรื่องอิเหนา
8. กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
   8.1 ม.ต้น นิราศภูเขาทอง  โคลงโลกนิติ
   8.2 ม.ปลาย  ลิลิตตะเลงพ่าย  กาพย์เห่เรือ
 
เรียนเชิญประชุม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เวลา 09.00  น. 
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 คลิกเพื่อโหลด
รายงานผลการจับสลากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 คลิกเพื่อโหลด
ชี้แจงการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม คลิกเพื่อโหลด


ข้อตกลงในการแข่งขัน
1. การประท้วงเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ  
    เนื่องจากคณะกรรมการนี้เป็นคณะที่ทาง สพม.27 กลุ่มที่ 2 ได้พิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ แต่งตั้ง และลงนามโดย ผอ.สพม.27 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้ทรงคุณค่าตามกิจกรรม คุณครูท่านใด
ที่จะประท้วงคุณสมบัติของกรรมการ ให้ทำเอกสารต่อประธานหน่วยแข่งขัน
และเสนอวิธีการแก้ไข และถ่ายสำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ไว้เป็นหลักฐาน   
2. การประท้วงขณะแข่งขัน
    กรณีที่พบความผิดปกติขณะแข่งขันให้แจ้งต่อคณะกรรมการโดยทันที  
อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนจบการแข่งขัน  
3. การประท้วงผลการแข่งขัน  
    ให้ทำหนังสือแจ้งต่อประธานสนามแข่งขันพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน
/ข้าราชการ และครูผู้ควบคุมสามารถดูคะแนนได้เฉพาะทีมของตนเอง
(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร)  
จึงแจ้งเพื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โหลดเอกสารประท้วง

หนังสือเชิญประชุม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และ หัวหน้าวิชาการ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เวลา 09.00  น. 

คลิกโหลดหนังสือได้ที่นี่
แผนปฏิบัติงานการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  67
ปีการศึกษา 2560 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 2

ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคาร

-  เปิดให้ลงทะเบียน การแข่งขันนักเรียน/ครู  กรรมการตัดสิน 
13 ก.ย. 60 ถึง 7 ตุลาคม 2560 

-  เปิดให้แก้ไขข้อมูล นักเรียน/ครู  3-7 ต.ค. 60
-  แข่งขัน 13 - 15 พ.ย. 60
 
  ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
โหลดปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13:03 น.

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 2 
  รอง ผอ.ภูษิต  สอนสนาม   091-418-0010
   นายสมเด็จ  ศรีใส     081-377-4934
                                                                           
ผู้ดูแลระบบ
 นางจุลจิรา  ทาสระคู
ครู ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย
081-768-4097 
center


นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง ครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ admin โซน 2 
เบอร์ติดต่อ 0883216522  ติดต่อสอบถามได้ครับ หากขาดตกบกพร่องตรงไหนขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ผู้ดูแลระบบเขต

 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์
082-1072895 / waiwai.jaidee@gmail.com / Facebook

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,605
จำนวนนักเรียน 3,668
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,462
จำนวนกรรมการ 1,416
ครู+นักเรียน 6,130
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,546
ประกาศผลแล้ว 216/240 (90.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 11
สัปดาห์ที่แล้ว 46
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 81
ปีนี้ 93
ทั้งหมด 191,753