งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับการแข่งระดับภาค

กลุ่ม ลำดับ
1.สพม.31 กลุ่ม 1 15
2.สพม.31 กลุ่ม 2 16
3.สพม.31 กลุ่ม 3 17
4.สพม.31 กลุ่ม 4 18
5.สพม.31 กลุ่ม 5 19
6.สพม.31 กลุ่ม 6 20
7.สพม.31 กลุ่ม 7 21
ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในแต่ละกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงาน
  - นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี Tel : 087-0999197
     E-mail : tunyapisit1627@hotmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด สพม.31 และ สพป.

  - นายบดินทร์  สิงหะ Tel : 089-846-8706
    E-mail : bzsillapa@gmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. และ โรงเรียนเอกชน

ผลการแข่งขันทุกรายการจะประกาศผลภายในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน  ครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ที่ 251 / 2560
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค จึงใคร่ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันฯ ของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
 

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ประสานงาน
  - นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี Tel : 087-0999197
     E-mail : tunyapisit1627@hotmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด สพม.31 และ สพป.

  - นายบดินทร์  สิงหะ Tel : 089-846-8706
    E-mail : bzsillapa@gmail.com
    รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. และ โรงเรียนเอกชน

  ประชาสัมพันธ์
การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560  |หนังสือราชการ |แบบส่งรายชื่อ Excel|  
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 10:44 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
  • 1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
  • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
  • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
  • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
  • 17-19 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:22 น.
  ผู้ประสานงานในแต่ละศูนย์
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ผู้ประสานงาน นางสาววณัฐฐา หงษ์จันทร์ เบอร์โทร 094-5622529

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้ประสานงาน นายสมาน ชูมี เบอร์โทร 081-7418739

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ประสานงาน นายศรันทร์ บรรจงปรุ  เบอร์โทร 089-1811610

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ผู้ประสานงาน นายณรงค์ชัย ทิพวงศา เบอร์โทร 081-8787438

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงาน นายวรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ เบอร์โทร 089-8475875

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้ประสานงาน นางสุรีพร โชติวุฑฒากร เบอร์ โทร 081-2590517

7. กิจกรรมเรียนรวม  ผู้ประสานงาน นางสุมารี มาหมื่นไวย เบอร์โทร 080-3162716

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ผู้ประสานงาน นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ เบอร์โทร 0897040995

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ประสานงาน นางจงรัก ไชยกุฉิน เบอร์โทร 092-9801600

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ประสานงาน นางพิมพาภรณ์ จันทรชัยศร เบอร์โทร 085-6023931
 
วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 11:21 น.
  ​ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
การจัดลำดับการแข่งขันแบ่งตามเขตดังนี้
ลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนเขต 4
ลำกับที่ 2 กลุ่มโรงเรียนเขต 2
ลำกับที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเขต 1
ลำกับที่ 4 กลุ่มโรงเรียนเขต 6
ลำกับที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเขต 5
ลำกับที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเขต 7
ลำกับที่ 7 กลุ่มโรงเรียนเขต 3
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 14:06 น.
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 สถานที่แข่งขันโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

สเปคคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง (ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.suratham.ac.th)

หมายเหตุ:
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง ที่นอกเหนือจากที่มีในเครื่องของสถานที่แข่งขัน โดยให้เตรียมข้อมูลโปรแกรมลงมาในแผน CD/DVD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออื่น และกรรมการจะเก็บแผนโปรแกรมไว้เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนในภายหลัง
2. คณะกรรมการตัดสินจะตรวจแผ่น CD / DVD โปรแกรมก่อนที่จะให้อนุญาตให้นักเรียนลงโปรแกรม หากพบว่ามีข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินจะไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้แผ่น CD / DVD นั้นเพื่อลงโปรแกรม
3. นักเรียนลงทะเบียนหน้าอาคารที่แข่งขัน และอนุญาตให้เฉพาะคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันขึ้นบนอาคารได้ ผู้ไม่มีสวนเกี่ยวข้องให้พักรอด้านล่างอาคาร โดยคณะกรรมการกลางจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะผ่านเครื่องขยายเสียง
4. ให้นักเรียนที่แข่งขันรายการต่อไปนี้เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบที่จะใช้ในการแข่งขันมาเอง

  • การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
  • การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
  • การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 13:29 น.
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 (รหัส 292) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6(รหัส 293) 

ส่งเล่มรายงานโครงงานภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 (เวลา 16.00 น.)

ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนบุญวัฒนา 

โรงเรียนใดไม่ส่งเล่มรายงานตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน

วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 18:15 น.
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เนื่องจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการแข่งขัน
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
4.
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
6.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
ได้ทำการแข่งไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการแข่งขันในวันที่ 8-9 กันยายน 2560 นี้ ตามเลขที่หนังสือข้างล่างนี้
 
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 00:44 น.
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอให้โรงเรียนที่จะจัดส่งเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ส่งรูปเล่มรายงานประเภทละ 7 เล่ม ได้ตั่งเเต่วันนี้จนถึง 1 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องพักครูคณิตศาสตร์

*โรงเรียนใดไม่ส่งรูปเล่มตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเเข่งขัน
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10:52 น.
  ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อนุญาตชี้แจ้งเรื่อง
มนต์บาลีแปลอังกฤษ ขอชี้แจงดังนี้ โรงเรียนสามารถจัดทีมแข่งได้ 2 ลักษณะ (เลือก 1 ลักษณะ) 1.แบบไม่ผสม คือ มีนักเรียน ม.1-3 เท่านั้น รวม 10 คน 2.แบบผสม คือ มีนักเรียนม.1-3 จำนวน 6 คน และ ม.4-6 จำนวน 4 คน รวม 10 คน

การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียน                                    
1 .โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียน ได้ 1 ทีมเท่านั้น
2 .โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 เรื่อง  เท่านั้น
3 .โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ระดับ  เท่านั้น

ส่งผลงานในวันที่ 8 กันยายน 2560 (วันแข่งขัน) ประกอบด้วย
- รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 3 ชุด
- DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 3 แผ่น
- บทภาพยนตร์จำนวน 3เล่ม
(ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)

กิจกรรมที่ 2 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษระดับชั้น ม.1 - ม.6 จานวน 1 ทีม ทีมละ 10 คน ที่มีนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

กรณี นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ขออนุญาตไม่พิจารณาคะแนน

กิจกรรมที่ 3 ละครประวัติศาสตร์และละครคุณธรรมใช้เวทีการแข่งขันเดียวกัน เมื่อละครประวัติศาสตร์ตัดสินเรียบร้อยแล้วจะตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรมต่อไป

แผนที่สถานที่การแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  http://q-r.to/banGzl
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 22:34 น.
  ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจัดการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11:29 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกาศ สถานที่จัดการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 176
จำนวนทีม 5,876
จำนวนนักเรียน 13,582
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,646
จำนวนกรรมการ 1,695
ครู+นักเรียน 22,228
ครู+นักเรียน+กรรมการ 23,923
ประกาศผลแล้ว 247/247 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 42
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 270
ปีนี้ 308
ทั้งหมด 730,698