สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 58 25 13 96 111 4 2 0 117
2 หนองบัวพิทยาคาร 44 29 10 83 98 6 2 0 106
3 กุดดู่พิทยาคม 17 18 7 42 61 11 5 0 77
4 โนนสังวิทยาคาร 13 9 16 38 60 11 2 2 73
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 13 9 9 31 45 8 3 0 56
6 ยางหล่อวิทยาคาร 8 16 15 39 57 9 3 0 69
7 พิชญบัณฑิต 8 10 10 28 47 13 8 1 68
8 บ้านขามพิทยาคม 8 9 5 22 38 9 4 1 51
9 โนนเมืองวิทยาคาร 4 6 8 18 32 5 5 0 42
10 นากอกวิทยาคาร 3 5 2 10 25 9 1 0 35
11 กุดสะเทียนวิทยาคาร 3 0 4 7 21 4 6 0 31
12 หนองเรือพิทยาคม 2 2 5 9 18 9 7 1 34
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1 2 2 5 24 11 6 2 41
14 จริยานุสรณ์ 0 1 1 2 16 8 4 1 28
รวม 182 141 107 430 653 117 58 8 828