สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 111 4 2 0 117
2 หนองบัวพิทยาคาร 98 6 2 0 106
3 กุดดู่พิทยาคม 61 11 5 0 77
4 โนนสังวิทยาคาร 60 11 2 2 73
5 ยางหล่อวิทยาคาร 57 9 3 0 69
6 พิชญบัณฑิต 47 13 8 1 68
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร 45 8 3 0 56
8 บ้านขามพิทยาคม 38 9 4 1 51
9 โนนเมืองวิทยาคาร 32 5 5 0 42
10 นากอกวิทยาคาร 25 9 1 0 35
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 24 11 6 2 41
12 กุดสะเทียนวิทยาคาร 21 4 6 0 31
13 หนองเรือพิทยาคม 18 9 7 1 34
14 จริยานุสรณ์ 16 8 4 1 28
รวม 653 117 58 8 836