แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หนังสือเชิญประชุม
คำสั่ง คณะกรรมการฯ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 15:08 น.