งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2560 09.00 - 10.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม ห้องประชุมเพชรมีแก้ว 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 2 ห้อง 4/2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 2 ห้อง 4/2 12 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 2/1 2/2 3/1 3/2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 2/1 2/2 3/1 3/2 12 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 5/1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 5/1 12 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]