สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 62 36 19 117 122 11 0 1 133
2 สารคามพิทยาคม 61 31 13 105 107 7 2 0 116
3 ผดุงนารี 57 38 27 122 125 16 4 4 145
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 57 32 23 112 118 12 3 4 133
5 โกสุมวิทยาสรรค์ 41 20 6 67 62 4 3 3 69
6 เชียงยืนพิทยาคม 33 19 11 63 49 13 6 7 68
7 บรบือวิทยาคาร 31 34 18 83 96 20 2 3 118
8 นาเชือกพิทยาสรรค์ 30 22 17 69 82 17 10 7 109
9 เขวาไร่ศึกษา 30 17 16 63 43 16 8 4 67
10 ชื่นชมพิทยาคาร 20 22 5 47 43 14 4 4 61
11 บรบือ 19 22 21 62 78 15 2 4 95
12 นาดูนประชาสรรพ์ 14 15 22 51 65 18 4 3 87
13 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14 9 10 33 35 2 3 1 40
14 มัธยมยางสีสุราช 11 4 8 23 37 12 3 3 52
15 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 8 12 11 31 16 17 9 6 42
16 มัธยมวัดกลางโกสุม 8 10 4 22 20 11 1 9 32
17 เขื่อนพิทยาสรรค์ 8 8 9 25 19 6 11 2 36
18 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 8 1 3 12 27 17 4 3 48
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 4 7 17 26 17 5 10 48
20 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 5 14 5 24 31 14 6 7 51
21 โพนงามพิทยานุกูล 5 3 3 11 11 4 5 2 20
22 วังยาวศึกษาวิทย์ 5 3 2 10 8 6 3 3 17
23 พระกุมารศึกษา 4 9 7 20 21 5 4 2 30
24 กู่ทองพิทยาคม 4 1 3 8 7 2 1 0 10
25 ประชาพัฒนา 3 5 6 14 21 5 4 4 30
26 หัวเรือพิทยาคม 3 4 2 9 11 3 0 0 14
27 มิตรภาพ 2 4 2 8 21 3 1 2 25
28 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 2 4 0 6 7 1 0 0 8
29 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2 2 3 7 17 8 10 5 35
30 เหล่ายาววิทยาคาร 2 1 2 5 14 12 8 3 34
31 แกดำวิทยาคาร 2 0 1 3 5 9 8 5 22
32 หนองม่วงวิทยาคาร 1 4 1 6 7 5 1 1 13
33 โนนแดงวิทยาคม 1 3 4 8 14 16 7 5 37
34 งัวบาวิทยาคม 1 3 1 5 13 6 10 3 29
35 โนนราษีวิทยา 1 3 1 5 10 6 3 6 19
36 นาภูพิทยาคม 1 2 13 16 27 9 3 8 39
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 3 5 7 4 1 0 12
38 มัธยมชาญวิทยา 1 1 1 3 6 1 2 3 9
39 ยางวิทยาคม 1 0 7 8 15 7 8 5 30
40 กุดรังประชาสรรค์ 1 0 1 2 0 3 1 0 4
41 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 5 1 6 12 4 3 2 19
42 มหาวิชานุกูล 0 2 2 4 3 5 1 1 9
43 กันทรวิชัย 0 2 1 3 5 3 0 5 8
44 มัธยมดงยาง 0 2 0 2 3 2 2 3 7
45 มหาชัยพิทยาคาร 0 1 7 8 21 11 3 1 35
46 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 3 4 7 1 0 1 8
47 วรัญญาวิทย์ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
48 ศรีสุขพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
รวม 566 437 333 1,336 1,497 404 180 155 2,081