สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 61 36 18 115 119 11 0 1 130
2 สารคามพิทยาคม 59 31 13 103 105 7 2 0 114
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 57 32 23 112 118 11 3 4 132
4 ผดุงนารี 42 36 27 105 108 16 4 4 128
5 โกสุมวิทยาสรรค์ 40 19 6 65 60 4 3 3 67
6 บรบือวิทยาคาร 31 32 18 81 93 20 2 3 115
7 เชียงยืนพิทยาคม 31 19 11 61 47 13 6 7 66
8 เขวาไร่ศึกษา 26 17 14 57 38 15 8 4 61
9 นาเชือกพิทยาสรรค์ 23 21 17 61 74 17 10 7 101
10 บรบือ 18 21 20 59 75 15 2 4 92
11 ชื่นชมพิทยาคาร 18 19 5 42 38 14 4 4 56
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14 9 10 33 35 2 3 1 40
13 นาดูนประชาสรรพ์ 12 15 21 48 62 18 4 3 84
14 มัธยมยางสีสุราช 11 3 8 22 36 12 3 3 51
15 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 8 12 11 31 16 17 9 6 42
16 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 8 1 3 12 27 17 4 3 48
17 มัธยมวัดกลางโกสุม 7 9 4 20 18 11 1 9 30
18 เขื่อนพิทยาสรรค์ 7 7 9 23 18 5 11 2 34
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 4 7 17 26 17 5 10 48
20 โพนงามพิทยานุกูล 5 2 3 10 10 4 5 2 19
21 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 4 12 4 20 28 13 6 7 47
22 พระกุมารศึกษา 4 9 7 20 21 5 4 2 30
23 กู่ทองพิทยาคม 4 1 3 8 6 2 1 0 9
24 ประชาพัฒนา 3 5 6 14 21 5 4 4 30
25 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 2 4 0 6 7 1 0 0 8
26 มิตรภาพ 2 3 2 7 20 3 1 2 24
27 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2 1 3 6 16 8 10 5 34
28 เหล่ายาววิทยาคาร 2 1 2 5 14 12 8 3 34
29 หัวเรือพิทยาคม 2 1 2 5 7 3 0 0 10
30 แกดำวิทยาคาร 2 0 1 3 5 9 8 5 22
31 งัวบาวิทยาคม 1 3 1 5 13 6 10 3 29
32 วังยาวศึกษาวิทย์ 1 2 2 5 3 6 3 3 12
33 หนองม่วงวิทยาคาร 1 2 0 3 4 3 1 1 8
34 นาภูพิทยาคม 1 1 12 14 25 9 3 8 37
35 มัธยมชาญวิทยา 1 1 1 3 6 1 2 3 9
36 ยางวิทยาคม 1 0 5 6 13 6 8 5 27
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 0 2 3 6 3 1 0 10
38 กุดรังประชาสรรค์ 1 0 1 2 0 3 1 0 4
39 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 5 1 6 12 4 3 2 19
40 โนนแดงวิทยาคม 0 2 3 5 12 15 7 5 34
41 มหาวิชานุกูล 0 2 2 4 3 5 1 1 9
42 โนนราษีวิทยา 0 2 1 3 8 6 3 6 17
43 มหาชัยพิทยาคาร 0 1 7 8 21 11 3 1 35
44 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 3 4 7 1 0 1 8
45 กันทรวิชัย 0 1 1 2 4 3 0 5 7
46 วรัญญาวิทย์ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
47 มัธยมดงยาง 0 1 0 1 2 2 2 3 6
48 ศรีสุขพิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
รวม 519 407 321 1,247 1,410 395 180 155 1,985