สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 119 11 0 1 130
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 118 11 3 4 132
3 ผดุงนารี 108 16 4 4 128
4 สารคามพิทยาคม 105 7 2 0 114
5 บรบือวิทยาคาร 93 20 2 3 115
6 บรบือ 75 15 2 4 92
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ 74 17 10 7 101
8 นาดูนประชาสรรพ์ 62 18 4 3 84
9 โกสุมวิทยาสรรค์ 60 4 3 3 67
10 เชียงยืนพิทยาคม 47 13 6 7 66
11 เขวาไร่ศึกษา 38 15 8 4 61
12 ชื่นชมพิทยาคาร 38 14 4 4 56
13 มัธยมยางสีสุราช 36 12 3 3 51
14 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 35 2 3 1 40
15 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 28 13 6 7 47
16 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 17 4 3 48
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 17 5 10 48
18 นาภูพิทยาคม 25 9 3 8 37
19 มหาชัยพิทยาคาร 21 11 3 1 35
20 ประชาพัฒนา 21 5 4 4 30
21 พระกุมารศึกษา 21 5 4 2 30
22 มิตรภาพ 20 3 1 2 24
23 มัธยมวัดกลางโกสุม 18 11 1 9 30
24 เขื่อนพิทยาสรรค์ 18 5 11 2 34
25 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 16 17 9 6 42
26 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 16 8 10 5 34
27 เหล่ายาววิทยาคาร 14 12 8 3 34
28 งัวบาวิทยาคม 13 6 10 3 29
29 ยางวิทยาคม 13 6 8 5 27
30 โนนแดงวิทยาคม 12 15 7 5 34
31 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 4 3 2 19
32 โพนงามพิทยานุกูล 10 4 5 2 19
33 โนนราษีวิทยา 8 6 3 6 17
34 หัวเรือพิทยาคม 7 3 0 0 10
35 ราชประชานุเคราะห์ 16 7 1 0 1 8
36 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 7 1 0 0 8
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 3 1 0 10
38 กู่ทองพิทยาคม 6 2 1 0 9
39 มัธยมชาญวิทยา 6 1 2 3 9
40 แกดำวิทยาคาร 5 9 8 5 22
41 หนองม่วงวิทยาคาร 4 3 1 1 8
42 กันทรวิชัย 4 3 0 5 7
43 วังยาวศึกษาวิทย์ 3 6 3 3 12
44 มหาวิชานุกูล 3 5 1 1 9
45 วรัญญาวิทย์ 2 3 1 0 6
46 มัธยมดงยาง 2 2 2 3 6
47 ศรีสุขพิทยาคม 1 1 0 0 2
48 กุดรังประชาสรรค์ 0 3 1 0 4
รวม 1,410 395 180 155 2,140