สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 125 16 4 4 145
2 วาปีปทุม 122 11 0 1 133
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 118 12 3 4 133
4 สารคามพิทยาคม 107 7 2 0 116
5 บรบือวิทยาคาร 96 20 2 3 118
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ 82 17 10 7 109
7 บรบือ 78 15 2 4 95
8 นาดูนประชาสรรพ์ 65 18 4 3 87
9 โกสุมวิทยาสรรค์ 62 4 3 3 69
10 เชียงยืนพิทยาคม 49 13 6 7 68
11 เขวาไร่ศึกษา 43 16 8 4 67
12 ชื่นชมพิทยาคาร 43 14 4 4 61
13 มัธยมยางสีสุราช 37 12 3 3 52
14 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 35 2 3 1 40
15 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 31 14 6 7 51
16 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 17 4 3 48
17 นาภูพิทยาคม 27 9 3 8 39
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 17 5 10 48
19 มหาชัยพิทยาคาร 21 11 3 1 35
20 ประชาพัฒนา 21 5 4 4 30
21 พระกุมารศึกษา 21 5 4 2 30
22 มิตรภาพ 21 3 1 2 25
23 มัธยมวัดกลางโกสุม 20 11 1 9 32
24 เขื่อนพิทยาสรรค์ 19 6 11 2 36
25 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 17 8 10 5 35
26 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 16 17 9 6 42
27 ยางวิทยาคม 15 7 8 5 30
28 โนนแดงวิทยาคม 14 16 7 5 37
29 เหล่ายาววิทยาคาร 14 12 8 3 34
30 งัวบาวิทยาคม 13 6 10 3 29
31 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 4 3 2 19
32 โพนงามพิทยานุกูล 11 4 5 2 20
33 หัวเรือพิทยาคม 11 3 0 0 14
34 โนนราษีวิทยา 10 6 3 6 19
35 วังยาวศึกษาวิทย์ 8 6 3 3 17
36 หนองม่วงวิทยาคาร 7 5 1 1 13
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 7 4 1 0 12
38 กู่ทองพิทยาคม 7 2 1 0 10
39 ราชประชานุเคราะห์ 16 7 1 0 1 8
40 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 7 1 0 0 8
41 มัธยมชาญวิทยา 6 1 2 3 9
42 แกดำวิทยาคาร 5 9 8 5 22
43 กันทรวิชัย 5 3 0 5 8
44 มหาวิชานุกูล 3 5 1 1 9
45 มัธยมดงยาง 3 2 2 3 7
46 วรัญญาวิทย์ 2 3 1 0 6
47 ศรีสุขพิทยาคม 1 1 0 0 2
48 กุดรังประชาสรรค์ 0 3 1 0 4
รวม 1,497 404 180 155 2,081