งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2560   12 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว2 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 542 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 543 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 522 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 525 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 534,535 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 536,537 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 531 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
8 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
9 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 533 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
10 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
11 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 527 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
12 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 524 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
13 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 523 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 11 ต.ค. 2560 09.00 - 18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุมโรงเรียนบรบือ ห้อง หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 541 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 11 ต.ค. 2560 09.00 - 10.30
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 11 ต.ค. 2560 10.30 - 12.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 11 ต.ค. 2560 13.00 - 14.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 11 ต.ค. 2560 14.30 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 9.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน ิ2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 9.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 13.00-15.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 13.00-16.30
5 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 13.00-15.00
6 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 2 ห้อง ลานทานตะวัน 2 11 ต.ค. 2560 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
10 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
11 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
12 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
13 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
14 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
15 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
16 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
17 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
18 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ทานตะวัน 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
19 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโดม ห้อง เวทีกลางโดม 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
20 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโดม ห้อง เวทีกลางโดม 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
21 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
22 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
23 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
24 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
25 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีห้องดนตรี ห้อง เวทีหน้าห้องดนตรี 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
26 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีห้องดนตรี ห้อง เวทีหน้าห้องดนตรี 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
27 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีห้องดนตรี ห้อง เวทีหน้าห้องดนตรี 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
28 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีห้องดนตรี ห้อง เวทีหน้าห้องดนตรี 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
29 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง โสตฯและนวัตกรรม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
30 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง โสตฯและนวัตกรรม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
31 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโดม ห้อง เวทีกลางโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
32 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารโดม ห้อง เวทีกลางโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารการงานอาชีพ ห้อง นาฏศิลป์ 11 ต.ค. 2560 9.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารการงานอาชีพ ห้อง นาฏศิลป์ 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารการงานอาชีพ ห้อง นาฏศิลป์ 11 ต.ค. 2560 9.00-16.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 1 ห้อง ลานทานตะวัน 1 11 ต.ค. 2560 9.00-12.00
5 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ลานทานตะวัน 1 ห้อง ลานทานตะวัน 1 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
3 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว3(แนะแนว) ห้อง ห้องแนะแนว 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
4 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องชูเกียรติภูมิ 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
5 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 526 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
6 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องชูเกียรติภูมิ 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
9 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 446 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
10 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
11 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 11 ต.ค. 2560 10.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2560 09.00 - 10.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนยางวิทยาคม ห้องประชุมเพชรมีแก้ว 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 2 ห้อง 4/2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 2/1 2/2 3/1 3/2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนยางวิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 5/1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง 322(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 11 ต.ค. 2560 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 321(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 11 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม1 11 ต.ค. 2560 09.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร1 11 ต.ค. 2560 09.00-14.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารคหกรรม1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารโดม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว1 ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว1 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีดนตรีหน้าห้องสมุดอาเซียน ห้อง เวทีดนตรีหน้าห้องสมุดอาเซียน 11 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]