เอกสารแจ้งกรรมการตัดสิน
       เอกสารชี้แจงสำหรับคณะกรรมการตัดสิน ใช่เป็นแนวปฏิับัติในการดำเนินการของคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24 โซน 2  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  /ckfinder/userfiles/files/zone242.pdf    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:48 น.