ปฏิทินการจัดการแข่งขันศิลปะฯ สพม.24 โซน 2
ปฏิทินการจัดการแข่งขันศิลปะฯ
โซน 2 วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ
1 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรม 10-31 ต.ค.2560 ทีมผู้ดูแลระบบ
2 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรม 1-2 พ.ย.2560 เลขาโซน
3 เปิดระบบแก้ไขข้อมูล ครู นร. 3-4 พ.ย.2560 เลขาโซน
4 ประชุมคัดเลือกกรรมการตัดสิน,สถานที่แข่งขัน 6 พ.ย.2560 เลขาโซน
  แต่งตั้งเลขาตรวจรับ – ส่ง แฟ้มทุกสถานที่แข่งขัน    
  กรอกข้อมูลการจัดการแข่งขันในระบบ 5-7 พ.ย.2560 เลขาโซน
  - ข้อมูลตารางการแข่งขัน    
  - รายชื่อกรรมการตัดสิน    
  - รายชื่อกรรการดำเนินงาน    
4 จัดทำแฟ้มสำหรับกรรมการตัดสิน 8-10 พ.ย.2560 เลขาโซน
5 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 13 พ.ย.2560 คณะกรรมการ
6 จัดการแข่งขัน-ประมวลผลการแข่งขัน 15-17 พ.ย.2560 เลขาโซน+ทีมงาน
7 โอนข้อมูลตัวแทนไประดับภาค 18-19 พ.ย.2560 ทีมผู้ดูแลระบบ

 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:51 น.