สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยางตลาดวิทยาคาร 52 20 14 86 81 11 4 5 96
2 ห้วยเม็กวิทยาคม 29 24 18 71 69 12 2 3 83
3 หนองกุงศรีวิทยาคาร 28 26 16 70 71 4 2 1 77
4 ท่าคันโทวิทยาคาร 11 9 16 36 41 11 3 2 55
5 เหล่ากลางวิทยาคม 10 11 2 23 26 7 6 2 39
6 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 5 0 14 20 7 2 2 29
7 เขาพระนอนวิทยาคม 7 2 1 10 10 4 2 2 16
8 ฆ้องชัยวิทยาคม 5 4 2 11 15 5 7 2 27
9 โนนสูงพิทยาคม 5 3 4 12 15 6 2 3 23
10 รวมบัณฑิตศึกษา 5 1 1 7 10 0 3 0 13
11 วังมนวิทยาคาร 5 1 0 6 8 2 1 0 11
12 หัวหินวัฒนาลัย 4 7 5 16 19 4 4 2 27
13 ไตรรัตนวิทยาคม 4 2 1 7 10 10 5 2 25
14 กิตติรวี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 ดงกลางพัฒนศึกษา 2 0 0 2 5 4 4 1 13
16 อนุบาลพรประดิษฐ์ 1 2 1 4 3 4 2 2 9
17 คำเจริญวิทยาคม 1 0 0 1 4 2 1 0 7
18 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 0 4 7 11 16 4 0 2 20
19 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 1 2 3 7 3 3 1 13
20 อนุบาลชุลีพร 0 1 1 2 4 3 4 2 11
21 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 1 1 2 2 3 0 7
รวม 182 123 92 397 440 105 60 34 605