สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยางตลาดวิทยาคาร 81 11 4 5 96
2 หนองกุงศรีวิทยาคาร 71 4 2 1 77
3 ห้วยเม็กวิทยาคม 69 12 2 3 83
4 ท่าคันโทวิทยาคาร 41 11 3 2 55
5 เหล่ากลางวิทยาคม 26 7 6 2 39
6 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 20 7 2 2 29
7 หัวหินวัฒนาลัย 19 4 4 2 27
8 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 16 4 0 2 20
9 โนนสูงพิทยาคม 15 6 2 3 23
10 ฆ้องชัยวิทยาคม 15 5 7 2 27
11 ไตรรัตนวิทยาคม 10 10 5 2 25
12 เขาพระนอนวิทยาคม 10 4 2 2 16
13 รวมบัณฑิตศึกษา 10 0 3 0 13
14 วังมนวิทยาคาร 8 2 1 0 11
15 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 7 3 3 1 13
16 ดงกลางพัฒนศึกษา 5 4 4 1 13
17 อนุบาลชุลีพร 4 3 4 2 11
18 คำเจริญวิทยาคม 4 2 1 0 7
19 กิตติรวี 4 0 0 0 4
20 อนุบาลพรประดิษฐ์ 3 4 2 2 9
21 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 2 2 3 0 7
รวม 440 105 60 34 605